นโยบายและเงื่อนไข

นโยบายการคืนสินค้า

รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อ พร้อมใบเสร็จต้นฉบับ โดยสินค้าต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ไม่ผ่านการประกอบ ไม่มีจุดเสียหาย และไม่ผ่านการใช้งาน ทั้งนี้ InTrendMall ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากลูกค้าไม่นำใบเสร็จรับเงินมาแสดง

การเปลี่ยนคืนสินค้าจำกัดตามมูลค่าสินค้าที่ซื้อเท่านั้น InTrendMall ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำที่ InTrendMall กำหนด การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเป็นไปตามดุลยพินิจของแผนกเปลี่ยนคืนสินค้า InTrendMall เท่านั้น

There are no products