นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล InTrendMall

บริษัท โปร อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) (“บริษัท”) ในฐานะผู้พัฒนาและบริหารจัดการ www.intrendmall.com (“เว็บไซต์”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วบบุคคลด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด 

ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือในนามบริษัท การเข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อ หรือใช้บริการของทางบริษัท รวมถึงกรณีที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่านให้แก่บริษัท หรือให้ความยินยอมใดๆแก่บริษัท ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติม โดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทอย่างละเอียด 

หากท่านไม่ตกลงให้ทางบริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆแก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยบริษัทแก่ท่าน 

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ การติดต่อ และการบริการของบริษัทเท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นของบุคคล ภายนอกและบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก 

ทางบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงแก่ท่านในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารตอบกลับ การขอข้อมูลใบเสนอราคาของท่าน การบริหารความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้า การนำเสนอสินค้าใหม่ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับบริการใหม่ในอนาคตของบริษัท 

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลมีดังนี้

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านและการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น ประวัติการทำธุรกรรมการใช้บริการของท่าน รายละเอียดบริการที่ท่านซื้อจากบริษัท ประวัติการทำธุรกรรมอื่นๆของท่านผ่านเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลการชำระเงินที่ท่านชำระให้แก่บริษัท
 • ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน เช่น หมายเลขรหัสสินค้า (Product Serial Numbers) หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการใช้เชื่อมต่อกับระบบของบริษัท และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆเพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน     
 • ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เกี่ยวกับลักษณะการทำการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายลักษณะใดๆกับบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ท่านอาจให้แก่บริษัท ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือ ระหว่างการติดต่อเพื่อการให้บริการหลังการขายต่างๆ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

 • ท่านติดต่อกับบริษัท (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ขอใบเสนอราคา ด้วยวิธีการประชุม แบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโซเชียลมีเดีย ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
 • ท่านในนามส่วนบุคคล หรือในนามของนิติบุคคลใด กรอกเข้าในแบบฟอร์มสำหรับการสร้างเอกสารประเภทต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลการติดต่อท่าน ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งอาจมีการกรอกเข้าระบบเพื่อการสร้างเอกสารดังกล่าวนั้น และข้อมูลอีเมลการติดต่อสำหรับการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างจากเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่ท่านในฐานะผู้ใช้บริการ
 • ท่านลงทะเบียนความสนใจและให้ความสนใจสมัครรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการ รวมถึงการ สื่อสารประชาสัมพันธ์อื่นๆจากบริษัท (เช่น หนังสือพิมพ์ข่าว)
 • ท่านเข้าร่วมการทำแบบสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 • ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานและให้บริการของบริษัท (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม)
 • ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อ และให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท

 

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัท จะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้: การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อกลับเพื่อนำเสนอข้อมูลใบเสนอราคาที่ท่านร้องขอ การให้บริการแก่ท่านในการสร้างเอกสารเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ท่าน รวมถึง การให้บริการฝึกอบรม หรือการให้บริการสนับสนุนท่านผู้ใช้บริการในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน การส่งข้อมูลให้แก่ท่านผ่านทางอีเมล หรือช่องทางการติดต่ออื่น หรือการติดต่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทซึ่งตรงกับความสนใจของท่าน การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน และการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

ทั้งนี้บริษัทจะประเมินถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเพื่อความจำเป็นเท่านั้น การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อพวกเรา (เช่น เพื่อการตอบคำถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียนการใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ) การแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของลักษณะรูปแบบการทำงานของบริการของบริษัท เช่น ข้อมูลการปรับปรุงเวอร์ชั่นของเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นบริการของบริษัท การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการที่บริษัทจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการโดยเฉพาะ

การออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและท่าน การป้องกันและตรวจสอบการกระทำที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท เช่น การป้องกัน และการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท การเข้าถึงหรือเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่บริษัทจัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจมีและต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทำบัญชีและชำระภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการหรือตามกฎหมายต่อท่าน และอาจต่อเนื่องไปภายหลังการสิ้นสุดหน้าที่ตามสัญญา หากเป็นส่วนที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมเพื่อการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่บริษัทอาจมีต่อท่าน โดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือการกระทำผิดเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัท โดยเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว 

และสำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัท บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่บริษัท ทั้งนี้การที่ท่านยังคงใช้บริการของบริษัทอยู่ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่บริษัทอาจมีให้แก่ท่าน เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทพันธมิตรธุรกิจ) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา ผู้ให้บริการฝึกอบรม รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทำงานของเว็บไซต์

โดยบริษัทจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ข้อมูลต่างๆในการให้บริการของบริษัท ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว บริษัทรับประกันการพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นระดับพิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความจำเป็นในการปกป้องและต่อสู้สิทธิใดๆของบริษัท หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น โดยบริษัทรับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประ สงค์ดังกล่าวเท่านั้น

 ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ  บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะดำเนินการเพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้


Cookies ที่บริษัทใช้ในการให้บริการแก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการ ทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของเว็บไซต์ และการให้บริการแก่ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึงคุกกี้ประเภท Functionality Cookies ที่ทำหน้าที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้ บริการเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อ การนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ หรือคุกกี้ประเภท Performance Cookies ที่ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และคุกกี้ประเภท Advertising Cookies ที่ทำหน้าที่ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับคุกกี้ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น บริษัทขอชี้แจงให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า ทางบริษัทมีความจำเป็นในการใช้คุกกี้ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากบริษัทไม่ใช้คุกกี้ประเภทดังกล่าวบริษัทย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านผู้ใช้บริการได้ และในส่วนของคุกกี้ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่านในการอนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ดังกล่าว บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สำหรับแต่ละประเภทคุกกี้

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของเว็บไซต์แก่ท่านผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วน

 

คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ มีความสำคัญ ในการทำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถใช้งานเว็บไซต์ และ ฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูล และ ใช้เว็บไซต์ ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์ intrendmall.com  จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ intrendmall.com ได้

 

คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้ประเภทนี้ ใช้เพื่อการจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ การตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ ตามลักษณะการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ชนิดนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ กลับมาใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน และ ปรับแต่งการตั้งค่าให้เป็นไปตามการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

 

คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์

คุกกี้ประเภทนี้ ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ intrendmall.com เพื่อให้ระบบเว็บไซต์ เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ intrendmall.com จะใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น

 

คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ ลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ ใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด

 

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุ้กกี้ ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ หรือ ค่าความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวบนอุปกรณ์ หรือ เว็บบราวเซอร์โดยตรงแล้ว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ยังสามารถปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ได้อีกด้วย แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้ และ อาจจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

การทำการตลาดทางตรง

หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้ว บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอื่นๆของบริษัท หรือของบริษัทในเครือ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจเป็นที่น่าสนใจหรือเป็นประโยชน์แก่ท่านได้ เว้นแต่ท่านใช้สิทธิในการถอนความยินยอมดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ  นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัทได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมายดังนี้

 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 • สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 • สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังบริษัท เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

แบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิถอนความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูล

Download: https://drive.google.com/file/d/1wNl7wfGf2P_hd4CZ6I2OlNPQ8ucg51HF/view?usp=sharing


ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

ฉบับปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 27 มกราคม 2564
บริษัท โปร อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใช้กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ของบริษัทในการบันทึกพื้นที่เฉพาะ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของบริษัท ประกาศ การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บ รวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด บริษัทอาจปรับปรุงคำชี้แจงฉบับนี้เป็นครั้งคราว ท่านสามารถพบคำชี้แจงฉบับปรับปรุง ของบริษัทได้ที่ www.Intrendmall.com

 

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
กล้องวงจรปิดของบริษัทบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น (เช่น กระเป๋า) ซึ่งเข้ามา ใน  พื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแลที่อยู่ภายในสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท และอาจเก็บรวบรวม ภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอของท่านไว้

 

2. วิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1 บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) ปกป้องคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สิน

(ข) ปกป้องคุ้มครองและป้องกันสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสินทรัพย์ของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย และอาชญากรรมอื่น ๆ

(ค) การสนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีทางอาชญา และ การดำเนินการเพื่อการยับยั้งอาชญากรรม

(ง) การช่วยเหลือในการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทางวินัยหรือการร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(จ) ช่วยในการสอบสวนหรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และ

(ฉ) ช่วยในการฟ้องหรือต่อสู้คดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การดำเนินคดีแรงงาน

2.2 กล้องวงจรปิดของบริษัททำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เว้นแต่ในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือมีการซ่อมบำรุงระบบ

2.3 บริษัทได้ติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งเตือนให้ทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในพื้นที่ ภายใต้การสอดส่องดูแลตามสมควร

 

3.ฐานทางกฎหมาย

บริษัทอาจเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

(ก) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นการจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(ข) ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการ ดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ ระบุข้างต้น

(ค) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน บริษัทเห็นว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการ ที่สำคัญซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้

 

4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม

4.1 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทในเครือและผู้ให้บริการของบริษัท) ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น

4.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หากมีความจำเป็นเพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท และเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้ กฎหมาย ในการป้องกัน สืบสวน และดำเนินคดีอาชญา

 

5.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่าระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ระบุในประกาศฉบับนี้ หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ อนึ่ง บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการจัดการข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้น

5.2 ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

 

6. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้

(ก) สิทธิการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้มีการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยังช่องทางตามที่ระบุไว้ในส่วน “การติดต่อบริษัท” คำขอของท่านจะได้รับการพิจารณาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทอาจ ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านได้ในกรณีที่คำขอนั้นอาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือโดยคำสั่งศาล

(ข) สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ประมวลผล เกี่ยวกับท่านให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเป็นปัจจุบัน

(ค) สิทธิการโอนย้ายข้อมูล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทมีอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการจัดเรียงแล้ว และส่งข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ในกรณี (ก) ข้อมูล ส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้กับบริษัท และ (2) กรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลนั้นโดยอาศัยฐานความยินยอมจากท่าน

(ง) สิทธิการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบรรลุประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท (หรือของบุคคลอื่น) ได้ บริษัท อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในกรณีที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่ามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวซึ่งอาจสำคัญยิ่งกว่าประโยชน์ของท่าน หรือ ถ้าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(จ) สิทธิการลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หากท่านเห็นว่า (1) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ระบุในประกาศฉบับนี้แล้ว หรือ (2) ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธที่จะ ปฏิบัติตามคำขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย

(ฉ) สิทธิการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่าน เห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศ ฉบับนี้แล้ว แต่ท่านยังต้องการให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การปฏิบัติตามกฎหมาย (ช) สิทธิการถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วน บุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมนั้น ณ เวลาใดก็ได้

(ซ) สิทธิการยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลได้ หากท่านเห็นว่าบริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ช่องทางการติดต่อ: 

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลชื่อ: บริษัท โปร อีควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สถานที่ติดต่อ: 138 ซอยสังคมสงเคราะห์24 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

ช่องทางการติดต่อ: 083 082 9270

อีเมล: [email protected]

There are no products